Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Achmea Rechtsbijstand bij een verzekerd geschil. Ook krijgt u een vergoeding voor bijkomende kosten zoals proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: dit geldt alleen als er een redelijke kans op succes is.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij geschillen over activiteiten van de Vereniging van Eigenaren.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij geschillen over activiteiten van de Vereniging van Eigenaren.

Incasso

Weigert een lid van de Vereniging van Eigenaren te betalen? Dan neemt Achmea Rechtsbijstand het incassotraject van u over.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande geschillen zijn niet verzekerd.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Geschillen die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van de Vereniging van Eigenaren vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u voor geschillen nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode duurt 3 maanden.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Achmea Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan een bepaald bedrag gaat. Dit bedrag staat op uw polisblad.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale afspraken. Deze staan in de verzekeringsvoorwaarden.
In andere gevallen kiest Achmea Rechtsbijstand de rechtshulpverlener.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Bij een geschil over een onroerende zaak alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het geschil dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen doet u schriftelijk.