Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de gemiste winst en de vaste lasten na een gedekte schade. De periode waarover de vergoeding wordt betaald, wordt met u afgesproken.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal. Voor een volledige weergave van uw dekking checkt u uw polisvoorwaarden.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt. Dit is het verschil tussen de brutowinst voor en na de gebeurtenis waarvoor u bent verzekerd.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door het wegvallen van de levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Extra informatie

Schade door stroomuitval is pas verzekerd nadat deze 6 uur duurt.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt door de schade aan uw bedrijf is meeverzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

Reconstructiekosten kunt u meeverzekeren.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Afsluiting toevoerwegen en toeleveringsbedrijf

U bent verzekerd als uw bedrijf niet bereikbaar is door afsluiting van toevoerwegen over land en water door een gedekte schade aan een nabijgelegen gebouw. Schade door het uitvallen of stagneren van leveringen door een gedekte schade bij uw leverancier is verzekerd. De maximale uitkering bedraagt 10% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 11.500,-.

Keuze: Publiekstrekker

Is uw omzet voor een groot deel afhankelijk van een nabijgelegen bedrijf, dan kunt u dit risico meeverzekeren. U bent dan verzekerd als er een gedekte schade bij dit bedrijf ontstaat. Dit bedrijf wordt op de polis vermeld als zogenaamde publiekstrekker.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij niet verzekeren.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Dubieuze debiteuren

De afschrijving op dubieuze debiteren is niet verzekerd.

Waterschades

Een aantal schade die verband houden met water is niet verzekerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtdoorlating van muren, binnendringen van grondwater, neerslag door openstaande ramen, deuren of andere niet afgesloten openingen, permanent gebruik van vulslangen en terugstromen van rioolwater anders dan via buizen en sanitair.

Extra informatie

Ook is niet verzekerd schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie die ontstaat of wordt verergerd door de onderhoudstoestand en/of constructie van het gebouw.

Ongedierte en geleidelijk werkende invloeden

Schade die ontstaat door ongedierte en geleidelijk werkende invloeden is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw leegstaat dan geldt mogelijk een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij gebruiken een standaard eigen risico voor iedere gebeurtenis.

Uitkeringstermijn

De met u afgesproken uitkeringstermijn vindt u terug op uw polisblad.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat beschreven in welke gevallen er een andere uitkeringstermijn is. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf niet voortzet.

Preventie

Afhankelijk van bijvoorbeeld de herbouwwaarde en het gebruik van uw gebouw vragen wij u om preventieve maatregelen te treffen.

Extra informatie

Preventie kan variëren van het verwijderen van brandbare zaken rond het gebouw tot het laten keuren van uw elektrische installatie. De preventieve maatregelen vermelden wij op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.