Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren zoals de inrichting van uw bedrijf, machines en goederen die u verkoopt.

Wat is verzekerd?

De inventaris en voorraad op het in de polis genoemde risicoadres. U bent verzekerd tegen schade ontstaan door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal.

Extra informatie

In sommige gevallen kunt u kiezen voor een “Alle van buiten komende onheilen” dekking. Een beperktere dekking kan ook, Brand of Brand/storm. U kunt de verzekering verder uitbreiden met de dekkingen: Geld, Koelschade en Glas.

Inventaris en voorraad

Bij inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde (in uitzonderingsgevallen op dag- of vervangingswaarde) en bij voorraad op vervangingswaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Vervoer en opslag

Als de zaken na een verzekerde schade moeten worden verplaatst, dan zijn de kosten van vervoer en opslag tot 10% van het verzekerde bedrag verzekerd met een maximum van € 5.000,-.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Extra kosten na schade

De extra kosten die u maakt na een gedekte schade worden tot een maximum bedrag vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen. Check uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen en maximeringen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Het huurdersbelang is niet verzekerd.

Onderhoud en constructie

Schade aan de roerende zaken die ontstaat of wordt verergerd door de onderhoudstoestand en/of constructie van het gebouw of de roerende zaken zelf is niet verzekerd.

Ongedierte en geleidelijk werkende invloeden

Schade die ontstaat door ongedierte en geleidelijk werkende invloeden is niet verzekerd.

Waterschade bij neerslag

Een aantal schades die verband houden met water zijn niet verzekerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtdoorlating van muren, binnendringen van grondwater, neerslag door openstaande ramen, deuren of andere niet afgesloten openingen, permanent gebruik van vulslangen en terugstromen van rioolwater anders dan via buizen en sanitair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Preventie

Afhankelijk van bijvoorbeeld de soort en waarde van de inventaris en/of handelsgoederen vragen wij u om preventieve maatregelen te treffen. Dit doen we om de kans op schade te verminderen, wat bijdraagt aan de continuïteit van uw bedrijf.

Extra informatie

Preventie kan variëren van het aanbrengen van inbraakbeveiliging tot het verwijderen van brandbare zaken rond het gebouw of het laten keuren van uw elektrische installatie. De preventieve maatregelen vermelden wij op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen om per maand, kwartaal, half jaar of jaar te betalen. Bij jaarbetaling is automatische incasso verplicht. Als wij niet incasseren, dan ontvangt u een nota van ons. U heeft 30 dagen de tijd om te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polis staat. De verzekering eindigt bij opzegging door u of door ons. De verzekering stopt ook als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Nadat de eerste contracttermijn is afgelopen, kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u schriftelijk aan uw assurantieadviseur of aan ons.