Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door storm, brand en water. Of door gebeurtenissen zoals inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het in de polis genoemde risico adres. En alles wat bij dit gebouw hoort en bedoeld is om lang te blijven staan. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

Het eigenaarsbelang is extra mee te verzekeren. Hierbij kunt u denken aan keukens en sanitair. Ook is het mogelijk om een glasdekking af te sluiten

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond OF de sloopwaarde als u het voornemen had het gebouw af te breken.

Extra kosten na schade

De extra kosten opgelegd door de overheid na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn ook verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd zijn onbeschadigde asbest houdende zaken

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten.

Extra informatie

Huurderving is meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is gedekt tot EUR 12.500,-

Extra informatie

Dit is niet verzekerd bij schade door neerslag, storm of hagel 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij niet verzekeren.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je gebouw horen. Stormschade aan bijvoorbeeld antennes, zonwering, lichtreclames en uithangborden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij mogelijk niet of niet het hele schadebedrag uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Meld dat dan aan ons. Opzeggen doet u schriftelijk.