Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw inclusief alle vaste onderdelen zoals bijvoorbeeld de elektrische installatie, warmtepompen en zonnepanelen.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het in de polis genoemde risico adres. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. De gebruikelijke verzekering is op basis van uitgebreide gevaren. U kunt de gebouwenverzekering uitbreiden met de Uniekverzekering. Ook kunt u de dekking beperken tot brand of brand/storm.

Extra informatie

U kunt als huurder verbeteringen aanbrengen aan een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld zijn interieurbetimmering, vloer- en wandafwerking en andere zaken die onderdeel uitmaken van het gebouw. Dit verzekert u als huurderbelang op de gebouwenverzekering.

 

Verzekerd bedrag

Het gebouw wordt verzekerd voor de herbouwwaarde. Deze waarde bevat de kosten die nodig zijn om een nieuw gebouw te kunnen plaatsen. Het gaat dan om bijvoorbeeld ontwerpkosten, vergunningen e.d. In bijzondere gevallen, zoals bij verkoop staande gebouwen en gebouwen die gaan worden gesloopt, kunnen afwijkende uitkeringsbedragen gelden.

Extra informatie

De fundering moet u apart meeverzekeren.

Extra kosten na schade

De extra kosten opgelegd door de overheid na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn ook verzekerd.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten.

Extra informatie

Huurderving is meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som voor een maximale periode van 52 weken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is gedekt tot EUR 5.000,-

Extra informatie

Dit is niet verzekerd bij schade door neerslag, storm of hagel.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

Alle niet verzekerde gebeurtenissen vindt u in de polisvoorwaarden

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Overige waterschaden

Een aantal schades die verband houden met water is niet verzekerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtdoorlating van muren, neerslag door openstaande ramen, deuren of andere niet afgesloten openingen, permanent gebruik van vulslangen en terugstromen van rioolwater anders dan via buizen en sanitair.

Onderhoud en constructie

Schade die ontstaat of wordt verergerd door de onderhoudstoestand en/of constructie van het gebouw is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw bijvoorbeeld leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Preventie

Afhankelijk van bijvoorbeeld de herbouwwaarde en het gebruik van uw gebouw vragen wij u om preventieve maatregelen te treffen. Dit doen we om de kans op schade te verminderen, wat bijdraagt aan de continuïteit van uw bedrijf.

Extra informatie

Preventie kan variëren van het verwijderen van brandbare zaken rond het gebouw tot het laten keuren van uw elektrische installatie. De preventieve maatregelen vermelden wij op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.