Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor de omzet van tuincentra, loonbedrijven, maneges en activiteiten die u naast uw agrarisch bedrijf uitvoert. Deze verzekering vergoedt omzet die u misloopt door schade aan het bedrijfsgebouw, de inventaris of de voorraad. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U kunt kiezen voor de dekking Basis of Uitgebreid.

Wat is verzekerd?

De omzet van de activiteit(en) op het verzekeringsbewijs. Deze verzekering vergoedt omzet die u misloopt door schade aan het bedrijfsgebouw, de inventaris of de voorraad op het risicoadres. Het gaat bij de dekking Basis om schades door brand, overspanning door bliksem, storm, hagel en gewicht van sneeuw of ijs.

Schadevergoeding

U verzekert het verschil tussen de omzet voor een verzekerde gebeurtenis en de omzet na een verzekerde gebeurtenis. De bespaarde kosten als gevolg van de gebeurtenis trekken wij daarvan af. De extra kosten als gevolg van de gebeurtenis tellen wij daarbij op.

Reconstructiekosten

Deze kosten zijn meeverzekerd als dit extra kosten zijn als gevolg van de gebeurtenis.

Huur

De huuromzet die u misloopt is meeverzekerd als deze deel uitmaakt van de omzet van de activiteit op het verzekeringsbewijs.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Keuze: uitgebreid

Kiest u voor de dekking Uitgebreid dan is ook schade door gewicht van water of smeltwater, wolkbreuk, diefstal, vandalisme, water en transport verzekerd.

Verzekerd bedrag

Wij verzekeren uw omzet tot maximaal de normaal te verwachten omzet per jaar.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risicoadres is niet verzekerd.

Boetes

Wij vergoeden niet de schade door het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld boetes.

Storing nutsvoorzieningen

Wij vergoeden niet de omzet die u misloopt door het wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert uit vanaf de gebeurtenis tot de dag dat uw bedrijf weer normale omzet kan maken. De maximale periode hiervoor is 156 weken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice AvĂ©ro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.