Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen als uw bedrijf door schade helemaal of voor een deel stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de omzet die u misloopt door een verzekerde schade aan bijvoorbeeld uw gebouw of inventaris door brand, bliksem, ontploffing, storm, bepaalde vormen van neerslag, diefstal of inbraak. De daling van kosten door die schade trekken we hiervan af.

Extra informatie

U kiest zelf wat u wilt verzekeren. In de polisvoorwaarden leest u precies wat u kunt verzekeren.

Schadevergoeding

U verzekert het verschil tussen de omzet voor en de omzet na een verzekerde gebeurtenis. De daling van kosten door de verzekerde schade trekken we daarvan af.

Storing nutsvoorzieningen

Omzetschade door het wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is alleen verzekerd als u een uitgebreide- of topdekking heeft.

Keuze: huur

Met de keuze huur bent u verzekerd voor huuromzet die u misloopt door een verzekerde gebeurtenis.

Reconstructiekosten

Zijn standaard meeverzekerd tot een bedrag van € 100.000,-

Kosten van Experts

Kosten van experts worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts moeten voldoen. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan vergoeden wij de kosten van experts niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Neerslag

Schade door neerslag is niet verzekerd als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt, als het gebouw slecht onderhouden is, als de muren vocht doorlaten, als door neerslag grondwater omhoog komt en wanneer de neerslag door openstaande ramen binnenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u gebouw bijvoorbeeld leeg komt te staan dan bent u misschien niet volledig verzekerd. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert uit vanaf het moment van de gebeurtenis tot er weer normale omzet kan worden gedraaid, met een maximale periode. Deze periode staat op uw polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.