Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert, voor de afgesproken periode, de financiële gevolgen als uw bedrijf door schade helemaal of voor een deel stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten en gederfde nettowinst van de onderneming als het bedrijf stilvalt door evenementen als bijvoorbeeld brand, storm en diefstal. Voor een volledige weergave van uw dekking checkt u uw polisvoorwaarden.

Schadevergoeding

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten en de misgelopen nettowinst (brutowinst) van uw bedrijf als uw onderneming stilvalt door een verzekerde oorzaak

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door het wegvallen van de levering van water of elektriciteit is verzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

U bent dan verzekerd voor de kosten van reconstructie van gegevens die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt bij een gedekte schade.

Keuze: extra kosten

U bent dan verzekerd voor de kosten van extra uitgaven van door u genomen maatregelen om de bedrijfsvoering door te laten gaan na een gedekt evenement.

Onbereikbaarheid

Bedrijfsschade doordat uw bedrijf niet bereikbaar is door een gedekte gebeurtenis bij een naburige zaak, is verzekerd.

Kosten van expert(s)

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Huur

huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Afschrijving op debiteuren

De afschrijving op debiteuren is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal weken. De afgesproken uitkeringstermijn vindt u terug op uw polisblad.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat beschreven in welke gevallen er een andere uitkeringstermijn is. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf niet voortzet.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na het 1e jaar dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.