Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig dat vooral privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan de boot of spullen van een ander. Onder de aansprakelijkheidsdekking is ook noodzakelijke hulpverlening verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.

Keuze: schade aan eigen boot

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? De Beperkt Casco dekking biedt dekking voor schade aan de boot zelf. Bijvoorbeeld door brand of storm. De Volledig Casco dekking biedt dekking voor aanvaring of schade die u zelf aan uw boot veroorzaakt.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Dan is diefstal van de buitenboordmotor verzekerd als deze beveiligd is met een slot (VbV- of SCM-goedgekeurd). Soms gelden voor de boot zelf ook beveiligingseisen. Kijk voor die eisen in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: inboedel

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Dan is schade van inboedel of scheepsuitrusting bij een verzekerde gebeurtenis verzekerd. Inboedel is: de spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord. Scheepsuitrusting is: alles wat aan de boot gemonteerd is en alles wat bedoeld is om uw zeil- of surfsport te kunnen uitoefenen.

Extra informatie

Kostbaarheden vallen niet onder inboedel en zijn niet verzekerd op de bootverzekering.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Kiest u voor de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering? Dan is schade door brand of een ontploffing verzekerd.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de Beperkt en de Volledig Cascodekking.

Volgboot en trailer

Een bijboot is meeverzekerd als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: het is een rubberboot of open toerboot, de bijboot is niet snelvarend (tot 20 km per uur) en de lengte van de bijboot is maximaal 35% van de lengte van de boot.

Extra informatie

Een trailer kan niet verzekerd worden op de Bootverzekering. Daarvoor sluit u een aanhangwagenverzekering. Een handtrailer is wel verzekerd op de Bootverzekering.

Keuze: ongevallen opvarenden

U kunt er voor kiezen de verzekering uit te breiden met de dekking schadeverzekering Opvarenden. De verzekering betaalt voor schade aan spullen en letselschade van alle opvarenden (ook van de schipper) na een onverwachte gebeurtenis. Schade aan spullen in of op de boot of de bijboot tot € 10.000,-.  Schade aan personen in of op de boot tot € 1.000.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade door opzet of misbruik van alcohol of drugs. Maar ook niet als de boot gestolen wordt en niet beveiligd was of als de boot onvoldoende onderhouden is.
  • Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze verzekeringsvoorwaarden.

Rechtsbijstand

Op de bootverzekering is geen rechtsbijstand verzekerd.

Pechhulp

Op de Bootverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt. Met noodzakelijke hulpverlening bedoelen we bijvoorbeeld bergings- en sleepkosten. Maar ook vervangend verblijf in het buitenland na een ongeval of schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Voor een volledige omschrijving van de eisen verwijzen wij u naar onze verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico

Standaard geen eigen risico. Als u deelneemt aan zeilwedstrijden geldt wel een verplicht eigen risico van 2% van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,- en een maximum van € 750,-.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden. Dit is wel afhankelijk van uw type boot en uw vaarplannen. Voor de grote vaargebieden moet uw boot voldoende zeewaardig zijn. Vaart u in het buitenland? Dan heeft u een Internationaal Verzekeringsbewijs of een Italië Certificaat nodig. Beide documenten kunt u bij ons aanvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 50%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u moet een toeslag betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.