Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door beschadiging van zaken die onderdeel uitmaken van een bouw- of montageproject.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan het bouw- en montageproject en de te verwerken componenten, tekeningen,ontwerpen,modellen en reclameborden.

Extra informatie

De verzekering geldt in een maximale vooraf opgegeven termijn inclusief de testtermijn. Een onderhoudstermijn voor eventuele herstelwerkzaamheden kan worden meeverzekerd.

Wie is verzekerd?

U bent verzekerd in de op het polisblad omschreven hoedanigheid. Verzekerd zijn ook de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s) en de installateur(s).

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode, zoals de op het polisblad omschreven werken op het bouw- of montageterrein die in aanbouw en/of gereed zijn, bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Met de keuze bestaande eigendommen opdrachtgever verzekert u bestaande spullen en gebouwen van uw opdrachtgever, waarvoor u verantwoordelijk bent of die binnen de invloedssfeer van uw werk vallen.

Keuze: hulpmateriaal

Met de keuze materieel verzekert u schade aan materieel dat gebruikt wordt bij het project. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn hulpconstructies, tijdelijke huisvesting, machines en gereedschappen.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Met deze keuze verzekert u persoonlijke eigendommen van uzelf en uw personeel tijdens een project.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid, kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn. U kunt voor deze beperkte dekking kiezen uit verschillende termijnen.

Wat is niet verzekerd?

  • Zaken zoals normale slijtage, normale corrosie, schade door ingebruikname,  bedrijfsschade, werkstaking, schade die is onstaan doordat u zich niet houdt aan wettelijke verplichtingen.

Extra informatie

Per rubriek geldt een aantal specifieke bepalingen. Deze vindt u in de voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid.

Wegverhardingen, grond en groen

Niet verzekerd is schade aan wegverhardingen, inklinking van grond, gewassen, bomen en tuinen.

Grondwerken

Niet verzekerd is schade door grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken.

Milieuaantasting

Niet verzekerd is milieuaantasting, tenzij deze het gevolg is van een plotseling en onvoorziene gebeurtenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking voor schade door brand.

In- en uitloop

Werken zijn verzekerd na ingangsdatum van de verzekering. Onderhanden zijnde werken moet u binnen 14 dagen na de datum waarop de verzekering eindigt opgeven met per werk vermelding van: omschrijving van het werk en de locatie, totale te verwachten eindwaarde en de nog te verwerken bedragen, vermoedelijke opleverdatum, onderhouds/garantietermijn.

Extra informatie

Verstrekt u de opgave niet, dan bent u niet verzekerd.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Dakwerken

Bij het verwijderen van dakbedekking of het maken van een daksparing moet u voorzieningen treffen om lekkage te voorkomen. Doet u dit niet, dan is de schade niet verzekerd.

Voorzorgsmaatregelen

Bij werkzaamheden in de grond moet u vooraf informatie inwinnen over grondnetten bij het Kadaster. Doet u dit niet, dan wordt het eigen risico voor die rubriek verdubbeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor projecten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor een eenmalige project polis is opzeggen niet mogelijk. Een "doorlopende" verzekering kunt u na het 1e jaar dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.