Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wanneer een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt, keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Deze verzekering sluit u af voor uw werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. Ook vrijwilligers kunnen worden meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer.

Extra informatie

Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis met direct fysiek geweld op het lichaam.

Keuze: blijvende invaliditeit

Met deze keuze ontvangt uw medewerker in geval van blijvende invaliditeit een bedrag op basis van de mate van invaliditeit.  

Overlijden

Overlijden door een ongeval is verzekerd. Bij overlijden door een ongeval ontvangen de nabestaanden van uw medewerker 1 keer het bedrag dat op de polis staat.

Keuze: Arbeidsongeschiktheid

Met deze keuze ontvangt uw medewerker bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt door een ongeval tijdens werktijd het bedrag of een gedeelte daarvan dat op de polis staat of als hij 15% of meer arbeidsongeschikt is.

Keuze: Kosten van een geneeskundige behandeling

Met de keuze Kosten van een geneeskundige behandeling verzekert u maximaal € 3.000,- voor medische kosten die uw medewerker maakt door het ongeval als deze niet op andere verzekering verzekerd zijn.

Keuze: Ongevallen in de vrije tijd

Met de keuze Ongevallen in de vrije tijd zijn uw medewerkers 7 dagen per week, 24 uur per dag te verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Een ongeval dat met opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt, is niet verzekerd.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Specifieke beroepen en sport

We keren niet uit als de medeweker werkt als brandweerman, politieagent of rampenbestrijder. Ook keren we niet uit als de medewerker betaalde sport beoefent. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen bijzonderheden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. Samen met de zieke werknemer moeten we er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Bij het aanvragen van de verzekering vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Dat kan zijn tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.