Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur. Wat u verzekert, noteren wij op het polisblad.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, kortsluiting, diefstal na inbraak of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade zoals vallen, stoten en inductie.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal {10%} van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten. Wanneer herstel niet mogelijk is, vergoeden wij of de nieuwwaarde of de vervangingskosten. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het verzekerde object.

Extra kosten

De kosten die u moet maken om te voorkomen dat het werk stilvalt na schade zijn verzekerd. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Reconstructiekosten

Het bedrag voor vervanging en/of reconstructie tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van het verzekerde object. Het gaat om software die nodig is voor een juiste werking van het object. Wij vergoeden dus niet de data die op het object aanwezig was.

Kosten van expert(s)

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door slijtage, corrosie of andere geleidelijke inwerking, als gevolg van de gewone werking en/of het normale gebruik van verzekerde objecten is niet verzekerd.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) tijdens transport of gebruik elders is niet verzekerd.

Cybercrime

Niet verzekerd is de schade die is ontstaan door cybercrime.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na het 1e jaar dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.