Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, mobiele telefoons, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op heeft, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat het werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur. Bijvoorbeeld salariskosten, verblijfskosten of transportkosten. Dit is verzekerd tot 50% van het verzekerde bedrag en tot maximaal € 11.500,-.

Reconstructiekosten

De kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals het terug zetten van een back-up, zijn verzekerd tot 50% van het verzekerde bedrag en maximaal tot € 11.500,-.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Moeten zaken na een verzekerde schade worden verplaatst? Dan zijn de kosten van vervoer en opslag tot 10% van het verzekerde bedrag verzekerd.

Stroomlevering

Schade door het wegvallen van stroomlevering door een gedekte schade bij de stroomleverancier is verzekerd. De storing moet dan minimaal 6 uur duren. Schade aan hoogspanningsmasten en stroomleidingen is niet verzekerd.

Huurder

De kosten die voor u als huurder van het gebouw komen en die niet op een andere verzekering zijn verzekerd, zijn verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Extra informatie

Hieronder valt ook schade door virussen, malware, trojans en andere aan cybercrime gerelateerde onderwerpen.

Slecht onderhoud doorbranden, slijtage, ongedierte

U bent niet verzekerd voor schade aan de apparatuur door de onderhoudstoestand, slijtage, corrosie, geleidelijk werkende invloeden, ongedierte en doorbranden.

Herstelwerkzaamheden en beproevingen

U bent niet verzekerd voor schade tijdens bewerking van de apparatuur of tijdens experimenten en beproevingen.

Contracten

Schade die verhaalbaar is op grond van een leveringscontract is niet verzekerd. Dat geldt ook voor schade die ontstaat doordat u een huur- of onderhoudscontract niet nakomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor niet mobiele apparatuur die zich tijdelijk niet op het verzekerde adres bevindt, geldt een beperkt verzekerd bedrag.

Extra informatie

Dit bedrag is 10% van het verzekerd bedrag tot maximaal € 10.000,- binnen gebouwen. Buiten gebouwen in Nederland geldt een beperktere dekking. Buiten Nederland in Europa is de dekking nog verder beperkt.

Eigen risico

Bij schade geldt een eigen risico van € 225,-, behalve bij brand, ontploffing en kortsluiting.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres dat op de polis staat. Bij de verzekering van mobiele apparatuur bent u verzekerd in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.