Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade door lagere bedrijfsinkomsten of hogere exploitatiekosten die direct voortkomen door stilstand van uw bedrijf of door een stoornis.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade door lagere bedrijfsinkomsten of hogere exploitatiekosten die direct voortkomen door stilstand van uw bedrijf of door een stoornis. De schade is veroorzaakt door materiële schade aan het gebouw of de inventaris na bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm en inbraak.

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de schade tot maximaal dit verzekerde bedrag en voor maximaal de uitkeringsduur die met u is afgesproken.

Basis voor schadevergoeding

Wij berekenen de schadevergoeding als volgt. We kijken naar de periode van het begin van de stilstand tot het einde van de stilstand of het einde van de uitkeringstermijn. Voor deze periode tellen wij de lagere bedrijfsinkomsten en de hogere exploitatiekosten bij elkaar op. Wij vergelijken dit met dezelfde periode van het jaar voor de schade.

Wat is niet verzekerd?

  • In een aantal situaties is schade niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade door overstroming en aardbeving, door ongedierte en geleidelijk werkende invloeden, opzet en illegale activiteiten op het verzekerde adres. In uw polisvoorwaarden leest u wat er wel en wat er niet verzekerd is.

Boetes en dubieuze debiteuren

Boetes, kosten door contractbreuk en afschrijvingen op dubieuze debiteuren zijn niet verzekerd.

Onderhoud en constructie

Niet verzekerd is schade door sneeuwdruk en ophoping van water, als deze schade ontstaat door de onderhoudstoestand of constructie van het gebouw. Of als de schade hierdoor erger wordt.

Waterschaden

Een aantal schades die worden veroorzaakt door water zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade door vochtdoorlating van muren, binnendringen van grondwater, neerslag door openstaande ramen, deuren of andere niet afgesloten openingen, permanent gebruik van vulslangen en terugstromen van rioolwater anders dan via buizen en sanitair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet een back-up van uw gegevensbestanden hebben, die maximaal een week oud is. Zonder deze back-up bent u niet verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico, behalve als wij iets anders met u afspreken. Dit vindt u dan op de polis.

Afspraken

Als u de verzekering afsluit, maken wij afspraken met u over preventie. Houdt u zich niet aan deze afspraken? Dan keren wij mogelijk niet of niet volledig uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres dat op uw polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.