Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die u maakt na een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris of handelsgoederen.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is onder andere schade door brand, storm, blikseminslag, inbraak, neerslag, lekkage, aanrijding, sneeuw- en waterdruk.

Extra informatie

Het gaat om kosten die u moet maken om uw bedrijf tijdelijk ergens anders voort te zetten. Bijvoorbeeld kosten voor verhuizing, inrichting en het weer opruimen daarvan, huur van extra personeel en apparatuur en reconstructiekosten voor administratieve en technische gegevens.

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de schade met een uitkeringstermijn van maximaal 52 weken tot maximaal dit verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • In een aantal situaties is schade niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade door overstroming en aardbeving, door ongedierte en geleidelijk werkende invloeden.

Boete en dubieuze debiteuren

Boetes, kosten door contractbreuk en afschrijvingen op dubieuze debiteren zijn niet verzekerd.

Onderhoud en constructie

Niet verzekerd is schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie die ontstaat of wordt verergerd door de onderhoudstoestand en/of constructie van het gebouw.

Waterschaden

Een aantal schades die verband houden met water zijn niet verzekerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vochtdoorlating van muren, binnendringen van grondwater, neerslag door openstaande ramen, deuren of andere niet afgesloten openingen, permanent gebruik van vulslangen en terugstromen van rioolwater anders dan via buizen en sanitair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet een back-up van uw gegevensbestanden hebben, die maximaal een week oud is. Zonder deze back-up bent u niet verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico, tenzij wij iets anders met u afspreken. Dit vermelden wij dan op de polis.

Overige preventie

Wij kunnen u vragen om preventieve maatregelen te treffen. Preventie kan gaan om het verwijderen van brandbare zaken rond het gebouw tot het laten keuren van uw elektrische installatie. De preventieve maatregelen vermelden wij op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres dat op de polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.