Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekert is schade aan gebouwen van agrarische ondernemers. Het gaat daarbij o.a. om schades door storm, brand, en wateroverlast, inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

Verzekert is schade aan gebouwen van agrarische ondernemers. Het gaat daarbij o.a. om schades door storm, brand, en wateroverlast, inbraak en diefstal.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is de herbouwwaarde van uw gebouw.

Extra kosten na schade

Wij betalen extra kosten voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, betalen wij de misgelopen huuropbrengsten.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van erfverhardingen en terreinafscheidingen na een verzekerde schade is gedekt tot EUR 5.000,-.

Kosten van Experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Keuze: aanvullende verzekering

De aanvullende betaling is een gekozen percentage van het schadebedrag.

Opruimingskosten

De dekking hagel geeft aanvullend dekking voor opruimingskosten.

Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage, opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan is niet verzekerd.

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gebouwen op het risicoadres die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.