Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de gebouwen op het adres dat op de polis staat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door brand, storm, bepaalde vormen van neerslag, inbraak of diefstal. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten.

Extra informatie

U kunt zelf kiezen wat u extra wilt verzekeren: Glas, Eigen gebrek en/of Milieuschade op eigen locatie.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of de sloopwaarde, als u het voornemen had het gebouw af te breken. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer wij de verkoopwaarde of sloopwaarde vergoeden.

Extra kosten na schade

U bent verzekerd voor extra kosten voor het herstellen van schade van uw gebouw. die de overheid stelt. Bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Extra informatie

U bent verzekerd voor extra kosten voor maximaal € 250.000,- per gebeurtenis. Voor asbesthoudende zaken vergoeden wij maximaal € 25.000,-. Deze vergoeding geldt niet voor onbeschadigd asbesthoudend materiaal dat op last van de overheid moet worden verwijderd, afgevoerd of vervangen.

Tuinaanleg

U bent verzekerd voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade, tot maximaal € 15.000,-.

Extra informatie

U bent niet verzekerd bij schade door neerslag, storm of hagel.

Kosten van Experts

Kosten van experts worden vergoed bij een verzekerde gebeurtenis. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts moeten voldoen. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan vergoeden wij de kosten van experts niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risico-adres zijn niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet heeft kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten niet.

Waterschade bij neerslag

U bent niet verzekerd voor waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. In uw polisvoorwaarden leest u precies wanneer u wel en wanneer u niet verzekerd bent voor schade door water.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.