Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door storm, brand en water. Of door gebeurtenissen zoals inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op het in de polis genoemde risico adres. En alles wat bij dit gebouw hoort en bedoeld is om lang te blijven staan. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij verzekeren.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of de sloopwaarde als u het voornemen had het gebouw af te breken.

Extra kosten na schade

De extra kosten opgelegd door de overheid na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn ook verzekerd.

Extra informatie

Uitzondering hierop zijn onbeschadigde asbest houdende zaken. Deze worden niet vergoed.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten.

Extra informatie

Huurderving is verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag op het risico-adres voor een maximale periode van 52 weken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde gebeurtenis is gedekt tot EUR 5.000,-

Extra informatie

Dit is niet verzekerd bij schade door neerslag, storm of hagel.

Kosten van expert

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Keuze: Huurdersbelang

U kunt als huurder verbeteringen aanbrengen aan een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld zijn interieurbetimmering, vloer- en wandafwerking en andere zaken die onderdeel uitmaken van het gebouw. Dit verzekert u als huurderbelang op de gebouwenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen en niet bedoeld zijn om lang te blijven bestaan.

Slechte Onderhoudstoestand

Schade die ontstaat of wordt verergerd door de slechte onderhoudstoestand van het gebouw is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In een aantal situaties kan een dekkingsbeperking gelden. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na het 1e jaar dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.