Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekert is schade aan  gewassen in kassen. Het gaat om schade door:
- brand, storm, hagel, inbraak, water en waterverontreiniging
- afwijking van de gewenste teeltomstandigheden door plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van machines.

Wat is verzekerd?

De gewassen in kassen.
Er is dekking vanaf 30 dagen vóór het begin van de teelt tot en met 15 dagen na het einde van de teelt.

Extra informatie

De verwachte omzet van het gewas is verzekerd.

Schade door brand

Schade veroorzaakt door hagel is verzekerd.

Extra informatie

Schade door rook en roet is ook verzekerd als de brand buiten het risico adres maar binnen een straal van 1 km van het risicoadres  was.

Schade door hagel

De schade aan gewassen die wordt veroorzaakt door hagel is verzekerd.

Extra informatie

Er moet wel sprake zijn van schade aan de kas of het bedrijfsgebouw of de hagel is binnengekomen door openstaande luchtramen.

Schade door storm

Schade door storm is verzekerd.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde. Er moet wel sprake zijn van schade aan de kas of het bedrijfsgebouw.

Keuze: Schade door afwijking van teeltomstandigheden

Hieronder verstaan wij afwijking van het gewenste klimaat, water- en voeding voorziening en lichtintensiteit. 

Extra informatie

De afwijking moet zijn ontstaan door plotseling en onvoorzien uitvallen of functioneren van apparatuur, diefstal of vandalisme. De schade is verzekerd als alarmering plaatsvindt op de afwijking van de teeltomstandigheid, dit alarm is ontvangen en er actie is genomen om schade te voorkomen/beperken.

Glasvrij maken en overdekking

De verzekering vergoedt ook het vrijmaken  van het gewas dat afgezet wordt.
Bij schade door een gedekte gebeurtenis is er maximaal 30% overdekking. Hiervoor verzekert u jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten.

Kosten van experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Extra informatie

De kosten van uw expert maken geen deel uit van uw schade. De kosten van een eventuele derde expert worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Preventie

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gewassen in kassen op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.