Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekert is schade aan  geteelde gewassen op het open veld, zoals akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen,  sierteeltgewassen, boomwekerijgewassen, bloembollen en -knollen en fruit. Het gaat om schade door hagel.

Extra informatie

Voor enkele gewassen kunt u kiezen  voor schade door storm, vorst en brand/vandalisme.

Wat is verzekerd?

De gewassen die op het open veld staan.

Verzekerde waarde

De verwachten opbrengst van het gewas.

Hagel

Schade veroorzaakt door hagel is verzekerd van 1 maart tot 1 december. Voor vollegrondstuinbouwgewassen tot 1 november, en voor bloembollen al vanaf 1 januari.

Extra informatie

De gewasbescherming-, gewasverzorgings- en oogstkosten voor het door hagel beschadigde gewas zijn ook verzekerd.

Keuze: vorst

Schade veroorzaakt door vorst is verzekerd van 15 april tot 1 september.

Keuze: stormschade

Schade veroorzaakt door storm is verzekerd van 1 april tot 1 november. Ook is verzekerd de  noodzakelijke gewasbescherming-  en oogstkosten, voor het door storm beschadigde gewas.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde. 

Keuze: Opkweek op een ander bedrijf

Wij verzekeren teeltplanschade op het risicoadres als de gewassen die op een andere locatie worden opgekweekt voor de uiteindelijke teelt op het risicoadres beschadigd raken. De schadevergoeding bedraagt maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen.

Kosten van de experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Extra informatie

De kosten van uw expert maken geen deel uit van uw schade. De kosten van een eventuele derde expert worden vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw gewassen op het veld op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs is vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Dit is afhankelijk van het weerrisico en zal in het eerste jaar beginnen op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Dit tenzij er sprake is van een hagel- of stormverwachting, dan zal de dekking 24 uur later in gaan. Voor vorst geldt een wachttijd van 7 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per prolongatiedatum. Opzeggen doet u schriftelijk, uiterlijk 1 maand voor de prolongatiedatum.