Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die worden vervoerd en waarvoor u het risico draagt..

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw goederen tijdens de verzekerde reis. Ook tijdens laden en lossen.

Schade aan zaken

Schade aan goederen door bijvoorbeeld aanrijding, aanvaring of brand is verzekerd. Ook waardevermindering van goederen door beschadiging of verlies van de verpakking en schade aan hulpmaterialen die bedoeld zijn om de goederen te verplaatsen is verzekerd.
 

Extra informatie

Schade aan die hulpmaterialen is tot maximaal € 5.000,- verzekerd.

Extra vergoedingen

De verzekering vergoedt ook bereddingskosten, bijdragen in averij-grosse, bergings- en opruimingskosten en imaginaire winst.

Extra informatie

Averij-grosse is het verlies van lading aan boord van een schip die opgeofferd is voor behoud van de rest van de lading.

Het schadebedrag wordt gedeeld door iedereen die vracht aan boord van het schip hebben.

Oorlogs- en stakersrisico

Schade door oorlog of door een staking is verzekerd.

Keuze: diefstal

U kunt er voor kiezen om schade door diefstal te verzekeren.

Extra informatie

Diefstal van de verzekerde zaken is verzekerd na braak aan het vervoermiddel of na braak aan het pand waarin het vervoermiddel is gestald.

Keuze: allrisks

Met de keuze allrisk zijn alle verliezen en materiële schade verzekerd ongeacht de oorzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet en fraude is niet verzekerd. Ook schade door illegale activiteiten is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

De schade, die een onderneming lijdt als gevolg van de schade aan de goederen, is niet verzekerd.

Monster- en demonstratiecollecties

Niet verzekerd is schade aan monstercollecties of demonstratiecollecties.

Eigen gebrek of bederf

Niet verzekerd is schade die ontstaat door een gebrek of bederf in de verzekerde zaken zelf.

Ondeugdelijk vervoermiddel

Schade door een ondeugdelijk vervoermiddel.

Extra informatie

Als u dit vooraf wist.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Toeslag

Geen bijzondere situaties.

Waar ben ik gedekt?

In het dekkingsgebied dat op de polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of  uw adviseur.