Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan de verbeteringen aan het gebouw dat u huurt. Het gaat om zaken waarvoor u volgens de huurovereenkomst voor de schade moet betalen of die onderdelen van het gebouw die u moet herstellen bij schade.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan de verbeteringen aan het gebouw op het in het verzekerings-bewijs genoemde risicoadres dat u huurt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door brand, storm, inbraak of diefstal.

Verzekerd bedrag

Uw huurdersbelang is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huurdersbelang. Wij vergoeden de herstelkosten. In bepaalde situaties vergoeden wij een andere waarde. Deze vindt u terug in de voorwaarden. 

Extra kosten na schade

Extra kosten gesteld door de overheid voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen, zijn verzekerd tot maximaal € 25.000,-.

Extra informatie

Deze dekking geldt niet voor asbesthoudend materiaal, inclusief de zich daaronder bevindende isolatie en constructie, dat niet door de gedekte gebeurtenis is beschadigd, maar wel op last van de overheid moeten worden verwijderd, afgevoerd of vervangen.

Tuinaanleg

De kosten voor schade aan de tuin, bestrating of andere vorm van verharding na een verzekerde schade op het risicoadres dat op het verzekeringsbewijs staat, is gedekt tot € 5.000,-.

Kosten van Experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risico-adres zijn niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Huur

Als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, vergoeden wij de misgelopen huuropbrengsten niet.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat bijvoorbeeld ramen of deuren open staan, is niet verzekerd. In de voorwaarden hebben wij duidelijk opgenomen wanneer schade door water niet onder de polisdekking valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.