Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren zoals de inrichting van uw bedrijf, machines en goederen die u verkoopt.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de inventaris en voorraad op het adres dat op de polis staat. U bent verzekerd voor schade die is ontstaan door gebeurtenissen zoals brand, storm en diefstal. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

Extra informatie

U kunt de bedrijfsmiddelenverzekering uitbreiden met de dekkingen: Eigen Gebrek, Buiten het Gebouw en Geld.

Inventaris en voorraad

Schades aan inventaris vergoeden we op basis van de nieuwwaarde. Soms vergoeden we op dagwaarde of vervangingswaarde. Schade aan voorraad vergoeden we op basis van vervangingswaarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Keuze: koelschade

U kunt de verzekering uitbreiden met Koelschade. U bent dan na een verzekerde gebeurtenis ook verzekerd voor schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers.

Kosten van experts

Kosten van experts worden vergoed bij een verzekerde gebeurtenis. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts moeten voldoen. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan vergoeden wij de kosten van experts niet.

Extra kosten na schade

De extra kosten die u maakt na een gedekte schade worden tot een maximum bedrag vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen. Check uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen en maximeringen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, opzet en illegale activiteiten op het risico-adres. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en wat niet verzekerd is.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het gebouw heeft aangebracht vallen niet onder deze verzekering.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.