Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om het werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan de aanwezige inventaris en voorraad in uw gebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schades door brand, storm, inbraak en diefstal.

Inventaris en voorraad

De inventaris en voorraad op het in de polis genoemde risicoadres. Bij inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde (in uitzonderingsgevallen op dag- of vervangingswaarde) en bij voorraad op vervangingswaarde.

Extra informatie

U kunt de dekking uitbreiden met een gelddekking. U bent dan verzekerd voor geld of geldswaardig papier dat verloren gaat door bijvoorbeeld een gewelddadige overval of diefstal na een inbraak.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit tot maximaal € 1.500,-.

Vervoer en opslag

Als de zaken na een verzekerde schade moeten worden verplaatst, dan zijn de kosten van vervoer en opslag tot 10% van het verzekerde bedrag verzekerd met een maximum van € 5.000,-.

Kosten van expert(s)

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Externe verbouwing

Tijdens een externe verbouwing van het gebouw, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, plaatsen van een serre of vervangen van een dak of muur, is de dekking beperkt tot dekking voor schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na het 1e jaar dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.