Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering dekt het verloren gaan van het geld en/of geldswaardige papier dat u in verband met uw bedrijfsvoering voorhanden heeft.

Wat is verzekerd?

Het geld en/of geldswaardige papieren dat u in verband met uw bedrijfsvoering voorhanden heeft tot maximaal het in de polis vermelde bedrag.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer van het geld door u of in uw opdracht door uw gezinsleden of personeel. Het vervoer moet plaatsvinden tussen het in de polis omschreven bedrijf, de bank en uw woning of dat van uw filiaalhouder of plaatsvervanger. De dekking is niet van kracht tijdens onderbrekingen in het vervoer.

Extra informatie

Vervoer uitsluitend binnen uw bedrijf is geen vervoer in de zin van deze dekking.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

 Verzekerd is geld aanwezig in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank. Bij aanwezigheid van het geld in uw bedrijf na sluitingstijd of bij aanwezigheid in uw woning moet u het geld bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis. U bent dan verzekerd tot de waarde waarvoor de kluis is goedgekeurd.

Overval of afpersing

Verzekerd is verlies van contant geld door afpersing of diefstal voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door fysiek geweld of bedreiging met fysiek geweld tegen personen.

Vals geld

U bent verzekerd voor de schade die u lijdt door het in ontvangst nemen van bankpapier dat later vals blijkt te zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld zijn niet verzekerd.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels zijn niet verzekerd.

Betaalautomaten

U bent niet verzekerd voor het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten ongeacht of dit nog voor uw risico is.

Opzet

Schade door opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is het verzekerde bedrag hoger dan € 1.250,-? Dan moet het kasgeld worden opgeborgen in een kluis met voldoende waardeborging. U bent tot maximaal de waardeborging van deze kluis verzekerd.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of via uw adviseur.