Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekert is schade aan kassen. Het gaat om schade door brand, storm, hagel, inbraak, vandalisme en andere plotselinge en onvoorziene oorzaken die leiden tot materiële beschadigingen.

Wat is verzekerd?

De kas en de vaste inrichting van de kas.

Extra informatie

Schade aan een kas is verzekerd. We vergoeden het herstel of de herbouw van de kas.

Hagel

Schade aan de kas en vaste inrichting van de kas die ontstaat door hagel.

Storm

Schade aan de kas en vaste inrichting van de kas die ontstaat door storm.

Extra informatie

Onder een storm verstaan wij windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde.

Brand

Schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing en implosie.

Extra informatie

Ook als de schade is veroorzaakt of verergerd door een eigen gebrek van het verzekerde gebouw.

Keuze: Opruimingskosten

De dekking hagel verzekerd aanvullend  opruimingskosten tot  10% van de kosten van aanschaf en plaatsing van vervangend glas.

Keuze: Aanvullende dekking

De aanvullende vergoeding is een gekozen percentage van het schadebedrag.

Kosten van Experts

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert.

Extra informatie

De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzet en bij wettelijk niet toegestane teelten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw leeg staat geldt een beperkte dekking. Dit leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor uw kassen op het risicoadres die op het  verzekeringsbewijs zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.