Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw handelsgoederen die ontstaat door het niet goed functioneren van uw koelinstallatie door een schade.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade door een materiële beschadiging van uw koelinstallatie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag dat wij met u overeen gekomen zijn, staat op uw polis.

Opruimings- en bereddingskosten

Opruimingskosten zijn meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag. Bereddingskosten zijn volledig verzekerd.

Bedrijfsschade

Bedrijfsschade is meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag voor een periode van maximaal 52 weken.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Milieuschade

Sanering van grond en water en het isoleren van verontreiniging is niet verzekerd.

Gebrek aan brandstof of capaciteit

Schade door een gebrek aan brandstof voor de koelinstallatie is niet verzekerd. Ook schade door onvoldoende capaciteit van de installatie is niet verzekerd.

Slijtage en storing in de afleesapparatuur

Schade die ontstaat door bijvoorbeeld slijtage of corrosie van de installatie is niet verzekerd. Ook schade door het niet naar behoren functioneren van de afleesapparatuur is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico, tenzij wij iets anders met u afspreken. Dit vermelden wij dan op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres dat op de polis staat

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.