Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw landbouwwerktuigen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw landbouwwerktuig verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Extra informatie

De verzekering loopt door als u tijdelijk vervangend materieel gebruikt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag bestaat uit de cataloguswaarde van het landbouwwerktuig inclusief de standaard accessoires.

Aansprakelijkheid (WA)

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die u met uw landbouwwerktuig veroorzaakt aan anderen of aan andermans spullen. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdende landbouwwerktuigen.

Extra informatie

Ook verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade  veroorzaakt door spullen op of in het landbouwwerktuig.

Keuze: Schade aan eigen gebouwen

Verzekerd is schade die is veroorzaakt door aanrijding of aanraking van verzekerde landbouwwerktuigen aan gebouwen, motorvoertuigen en andere voertuigen.

Extra informatie

En u bent eigenaar of gebruiker van de gebouwen. Van de beschadigde voertuigen moet u eigenaar zijn.

Keuze: Brand, natuur

Verzekerd is schade aan het landbouwwerktuig door brand, storm, overstorming, hagel etc.

Keuze: Diefstal

Verzekerd is schade aan uw landbouwwerktuig door diefstal, verduistering, joy-riding of een poging daartoe.

Keuze: Andere gevaren

Verzekerd is schade aan uw landbouwwerktuig door  kwaadwillige beschadiging, geweld, botsen, omslaan en te water raken.

Keuze: Eigen gebrek

Verzekerd is schade  aan het landbouwwerktuig door reparatie,-, constructie- en materiaal fouten en door eigen gebrek.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landbouwwerktuig is bestemd, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of ude premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.
 

Extra informatie

Afhankelijk de hoogte van de premie kunt u korting krijgen voor elk jaar dat u geen schade claimt. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.