Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw Levende have. Het gaat onder andere om schade door brand, storm, diefstal, verstikking, ongevallen en ziekten.

Wat is verzekerd?

Uw op het verzekeringsbewijs genoemde levende have.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is vastgesteld op de waarde van uw levende have.

Storm, brand

Schade door storm, brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing en implosie is verzekerd.

Keuze: inbraak, diefstal, water en overige gevaren

Schade door sneeuwdruk, in braak, diefstal, vandalisme, neerslag, en het uit- en losbreken van diverse diersoorten is verzekerd.

Keuze: verstikking pluimvee en varkens

Schade aan pluimvee en varkens door het plotseling en onverwacht uitvallen of plotseling en onverwachte storing van installaties voor de automatische klimaatregeling en de automatisch werkende voeder-, drink- en verlichtingssystemen is verzekerd.

Keuze: calamiteiten en Evenementen

Schade aan uw rundvee door een voorval (ongeval of ziekte) bij meerdere dieren door dezelfde oorzaak op nagenoeg hetzefde tijdstip is verzekerd. Ook schade door diefstal, vermissing of verduistering is verzekerd. Kalveren jonger dan 3 maanden zijn uitgesloten.

Dekking boven uw verzekerde bedrag

Boven het verzekerd bedrag is schade aan mest van de verzekerde levende have en de kosten van het leeghalen van mestkelders verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten en bij wettelijk niet toegestane teelten. Wij betalen ook niet uit bij stormschade aan levende have in gebouwen die aan 3 of meer zijden open zijn en die in gebouwen in aanbouw staan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

U heeft een eigen risco. U bepaalt zelf de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

U moet zich houden aan de afspraken die wij met elkaar maken, bijvoorbeeld aan preventie-en beveiligingseisen.

Waar ben ik gedekt?

Op het risicoadres is uw levende have verzekerd in en buiten de gebouwen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.