Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging welke is ontstaan op de verzekerde locatie.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.  De verontreiniging is ontstaan op uw terrein.

Extra informatie

Met het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bedoelen we de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die
• een prikkelende werking heeft,
• en/of een besmetting of bederf veroorzaakt,
• en/of een verontreinigende werking heeft in of op
–– de bodem
–– de lucht
–– het oppervlaktewater
–– een al dan niet ondergronds(e) water(gang).

Herstelkosten van andere schade

Schade die ontstaat aan zaken door het opruimen van de verontreiniging is verzekerd. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten om de schade te onderzoeken door experts zijn verzekerd.

Asbest

De kosten voor het wegnemen van asbest dat door een brand of storm is vrijgekomen zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • De schade door een bestaande verontreiniging is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat aan het milieu als gevolg van onzorgvuldig handelen is niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt is niet verzekerd.

Overstroming of aardbeving

Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd.

Illegale activiteiten

Schade door illegale activiteiten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Preventie

Schade die ontstaat aan het milieu als gevolg van het niet naleven van de regels voor milieuzorg van de overheid is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie binnen Nederland die op de polis staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u aan ons doorgeven of  via  uw adviseur.