Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de onvoorziene kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging.

Wat is verzekerd?

De kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De verontreiniging is ontstaan op uw terrein door een gedekt gevaar.

Herstelkosten van andere schade

Schade die ontstaat aan zaken door het opruimen van de verontreiniging is verzekerd. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten om de schade te onderzoeken door experts zijn verzekerd.

Asbest

De kosten voor het wegnemen van asbest dat door een gedekt gevaar is vrijgekomen is verzekerd.

Keuze: bij derden

De kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vast, vloeibaar en gas) door werkzaamheden op de locatie van derden.

Wat is niet verzekerd?

Een verontreiniging die bij het sluiten van de verzekering al bestaat.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat als u de voorschriften van de overheid niet naleeft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing

Preventie

De voorschriften die door de overheid zijn opgesteld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de gronden die u voor uw bedrijf in gebruik heeft in Nederland tot maximaal 20 km daarbuiten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.