Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging door werkzaamheden bij derden.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de kosten van sanering van een bodem- en/of waterverontreiniging veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vast, vloeibaar en gas) door werkzaamheden op de locatie van derden. Ook de schade die uit de verontreiniging voortvloeit is verzekerd. Bijvoorbeeld bedrijfsschade.

Extra informatie

Met het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bedoelen we de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die
• een prikkelende werking heeft,
• en/of een besmetting of bederf veroorzaakt,
• en/of een verontreinigende werking heeft in of op
–– de bodem
–– de lucht
–– het oppervlaktewater
–– een al dan niet ondergronds(e) water(gang).

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten om de schade te onderzoeken zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door werkzaamheden? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • De schade door een bestaande verontreiniging is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat aan het milieu als gevolg van onzorgvuldig handelen is niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt is niet verzekerd.

Vaartuigen, luchtvaartuigen of motorrijtuigen

Schade door vaartuigen, luchtvaartuigen of motorrijtuigen is niet verzekerd.

Illegale activiteiten

Schade door illegale activiteiten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Preventie

Schade die ontstaat aan het milieu als gevolg van het niet naleven van de regels voor milieuzorg van de overheid is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Een locatie binnen Nederland waar u werkzaamheden verricht.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u  doorgeven  via  uw adviseur.