Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

U ontvangt eenmalig een bedrag als u of een andere verzekerde door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: uitgebreide dekking

Plus- en Superdekking mogelijk. Deze dekkingen zorgen voor een hogere uitkering vanaf een invaliditeitspercentage van 31% ten opzichte van de standaard dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van gebruik van alcohol of drugs. Ook niet als u professioneel sporter bent of deelneemt aan gevaarlijke sporten. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check dan uw polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximum leeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 60 jaar. De verzekering wordt beëindigd bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.  Meld een ongeval zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.