Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wanneer u door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt, keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Deze verzekering sluit u af voor uzelf als ondernemer.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer.

Extra informatie

Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis met direct fysiek geweld op het lichaam.

Keuze: blijvende invaliditeit

Met deze keuze ontvangt uw medewerker in geval van blijvende invaliditeit een bedrag op basis van de mate van invaliditeit.  

Overlijden

Overlijden door een ongeval is verzekerd. Bij overlijden door een ongeval ontvangen de nabestaanden van uw medewerker 1 keer het bedrag dat op de polis staat.

Keuze: Arbeidsongeschiktheid

Met deze keuze ontvangt u bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt door een ongeval tijdens werktijd het bedrag of een gedeelte daarvan dat op de polis staat of als u 15% of meer arbeidsongeschikt bent.

Keuze: Kosten van een geneeskundige behandeling

Met de keuze Kosten van een geneeskundige behandeling verzekert u maximaal € 3.000,- voor medische kosten die u maakt door het ongeval als deze niet op andere verzekering verzekerd zijn.

Keuze: Ongevallen in de vrije tijd

Met de keuze Ongevallen in de vrije tijd bent u 7 dagen per week, 24 uur per dag  verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Een ongeval dat met opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt, is niet verzekerd.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Specifieke beroepen en sport

We keren niet uit als u werkt als brandweerman, politieagent of rampenbestrijder. Ook keren we niet uit als u een betaalde sport beoefent. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen bijzonderheden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer u een ongeval heeft gehad. Samen met u doen we er alles aan om te zorgen dat u weer aan het werk kan.

Gezondheid

Bij het aanvragen van de verzekering vragen we niet naar uw gezondheid.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf, de lonen of verzekerde bedragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Dat kan zijn tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.