Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw teelt buiten. Welke schade is verzekerd, is afhankelijk van de dekking die u kiest. U bent altijd verzekerd voor de dekking Hagel. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw teelt kiezen voor de dekking Storm, Vorst of Brand en vandalisme.

Wat is verzekerd?

De opbrengst van de teelt buiten op het in het verzekeringsbewijs genoemde perceel. Deze verzekering vergoedt schade aan uw teelt. Het gaat om schade door Hagel.

Verzekerde waarde

Wij verzekeren uw teelt op basis van de normaal te verwachten opbrengst per hectare.

Hagel

Veroorzaakt hagel schade aan de teelt buiten? Dan is dat gedekt.

Keuze: vorst

U kunt afhankelijk van uw teelt ook schade door vorst verzekeren.

Keuze: stormschade

U kunt afhankelijk van uw teelt ook schade door storm verzekeren.

Keuze: brand en vandalisme

U kunt afhankelijk van uw teelt ook schade door brand en vandalisme verzekeren.

Keuze: winterdekking

Er zijn teelten waarbij hagel in de maanden december, januari en februari een risico is. Wij bieden u de keuze uw teelt tijdens de winterperiode tegen hagel te verzekeren.

Opkweek op een perceel van een ander bedrijf

Ook de omzet die u misloopt door beschadiging of door verlies van plantmateriaal dat wordt opgekweekt op een perceel van een ander bedrijf is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet of illegale activiteiten op het risicoadres is niet verzekerd.

Schade door marktverlies of verlies van goodwill

Schade die ontstaat door marktverlies of verlies van goodwill is niet verzekerd.

Gewasbeschermingsmiddelen

Schade die ontstaat door gewasbeschermingsmiddelen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade is niet het hele jaar door gedekt. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u precies in welke periode u verzekerd bent voor schade.

Eigen risico

Wij hanteren een standaard eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de percelen die op het verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice AvĂ©ro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.