Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gereedschappen, materialen en goederen die u zelf vervoert.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw goederen tijdens de verzekerde reis. Ook tijdens laden en lossen.

Schade aan zaken

U kunt kiezen uit allrisk, alle van buitenkomende onheilen en evenementen.

Extra vergoedingen

De verzekering vergoedt ook bereddingskosten, bijdragen in averij-grosse, bergings- en opruimingskosten en imaginaire winst.

Extra informatie

Averij-grosse is het verlies van lading aan boord van een schip die opgeofferd is voor behoud van de rest van de lading.

Het schadebedrag wordt gedeeld door iedereen die vracht aan boord van het schip hebben.

Keuze: allrisk

Met de keuze allrisk zijn alle verliezen en materiële schade verzekerd ongeacht de oorzaak.

Extra informatie

Goederen voor een verblijf (tot maximaal 14 dagen) op een beurs of tentoonstelling kunnen meeverzekerd worden. Ook het vervoer naar en van een beurs of tentoonstelling is verzekerd.

Keuze: alle van buitenkomende onheilen

Met de keuze alle van buitenkomende onheilen zijn alle verliezen en materiële schade verzekerd als deze zijn ontstaan door een van buiten komend onheil.

Extra informatie

U bewijst wat de oorzaak is van de schade.

Keuze: evenementen

Met de keuze evenementen zijn alle verliezen en materiële schade verzekerd als deze zijn ontstaan door een ongeval met het voertuig, vaartuig of door brand, ontploffing, laden/lossen (ook uit nood) en overboord spoelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet en fraude is niet verzekerd. Ook schade door illegale activiteiten is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

De schade, die een onderneming lijdt als gevolg van de schade aan de goederen, is niet verzekerd.

Oorlogs- en stakersrisico

Bij schade door oorlog of door stakingen gelden bijzondere bepalingen.

Vertraging of eigen gebrek

Schade door vertraging zonder dat oorzaak verzekerd is, is niet verzekerd. Ook schade door een gebrek of bederf in het product zelf is niet verzekerd.

Schade door wijze van vervoer

Schade door onzorgvuldig vastzetten of verpakken is niet verzekerd. Ook schade door een ondeugdelijk vervoermiddel is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Toeslag

Geen bijzondere situaties.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.