Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd tegen aansprakelijkheid voor letsel dat uw werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig. Ook bent u verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een medewerker die tijdens het verkeersongeval ontstaat.

 

Niet nakomen zorgplicht

Ben u als werkgever uw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Schade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen all riskverzekering heeft is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit is verzekerd op uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB).

Motorrijtuig werkgever

Schade aan werknemers als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk is niet verzekerd als het motorrijtuig van u is, als het kenteken op uw naam staat of als u het motorrijtuig volgens een huur- of leaseovereenkomst gebruikt.

Woon-/werkverkeer

Schade welke die is ontstaan tijdens woon-/werkverkeer is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of uw adviseur.