Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van het UWV. Als werkgever kan u een aanvulling op die uitkering verzekeren met de collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is ontvangt soms een WGA-loongerelateerde uitkering en daarna een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. Met de WGA Hiaat Uitgebreid vult u het inkomen van de werknemer aan tot een bepaald percentage van het oorspronkelijke loon. Ongeacht hoeveel hij nog werkt.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon of SV-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering aan tot maximaal 70% van het maximumloon of SV-loon. Voor een hogere dekking is er de collectieve WIA-verzekering Inkomen op Peil of de collectieve WIA Excedentverzekering.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

WAO-uitkering

Werknemers met een WAO-uitkering vallen niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan uw werknemer in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de individuele werknemergegevens zoals de werkzaamheden die uw werknemers verrichten en de hoogte van de lonen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die op de polis staan. De dekking voor de werknemer loopt tot de voor hem verzekerde eindleeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering schriftelijk dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.