Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Wat is verzekerd?

De WGA-uitkeringen die het UWV aan uw (ex-)werknemers betaalt en waarvoor u aansprakelijk bent.

Re-integratie

We betalen mee aan maatregelen die wij adviseren voor re-integratie van langdurig zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Juridische hulp

Onze juristen gaan namens u in bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV. Zij doen dit als zij een kans op succes aanwezig achten.

Ziektewetmanagement

Als u ziektewetmanagement meeverzekert voeren wij voor u de taken uit die bij de Ziektewet horen.

Wat is niet verzekerd?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen.

Eigen schuld

De ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

UWV

Wij volgen het UWV. Als het UWV de WGA-uitkering als gevolg van een sanctie stopt of verlaagt, dan doen wij dat ook.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Zieke werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Uw premie hangt af van de individuele werknemergegevens. En van het premiepercentage.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1 vol kalenderjaar. Ook is een looptijd van 3 kalenderjaren mogelijk. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering eindigt op de einddatum op de polis. Wij sturen u ruim voor de einddatum een verlengingsvoorstel. Na de eerste verlenging kunt u de verzekering elke dag per e-mail of per post stoppen. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.