Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering van het UWV. Met de collectieve verzekering WIA Aanvulling verzekert u tot het maximum dagloon een aanvulling op deze WIA-uitkering voor uw werknemers.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan. Verzekerd is een vast percentage van het oorspronkelijke loon. U hebt de keuze uit een percentage van 5%, 10%, 15% of 20%.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen.

Eigen schuld

De ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het loon boven het maximumloon of SV-loon valt niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

WAO-uitkering

Werknemers met een WAO-uitkering vallen niet onder deze verzekering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan uw werknemer in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan en geef salariswijzigingen binnen dertig dagen door. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en van de individuele werknemergegevens zoals de werkzaamheden die uw werknemers verrichten en de hoogte van de lonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die op de polis staan. De dekking voor de werknemer loopt tot de voor hem verzekerde eindleeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks per e-mail of per post opzeggen.