Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis, de bijgebouwen en uw tuin zijn verzekerd bij schade. Ook een garage op een ander adres.

Verzekerd bedrag

Er is geen maximaal verzekerd bedrag. U bent dus nooit onderverzekerd. In sommige gevallen geldt wel een maximumvergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Het lekslaan van dubbelglas is ook verzekerd. De ruit mag dan niet ouder zijn dan 10 jaar.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Voor planten, bomen en struiken betalen wij maximaal  25.000. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal  1.000 voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Is uw woning meer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door vorst en vandalisme niet verzekerd. En is de woning meer dan 2 jaar onbewoond dan is er een beperkte dekking.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder leest u een aantal voorbeelden waarvoor u niet verzekerd bent. Per dekking staat in de verzekeringsvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. We keren bijvoorbeeld niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de binnenkant van uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Langzaam werkende invloeden, uitzetten, krimpen en scheuren

Schade door langzaam werkende invloeden is niet verzekerd. Bijvoorbeeld het verkleuren van schilderwerk door de zon of houtrot door een verandering van het grondwaterpeil. Ook is schade door uitzetten, krimpen of scheuren niet verzekerd. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld schade aan muren, plafonds, daken, vloeren of funderingen.

Roekeloosheid, merkelijke schuld en illegale activiteiten

Schade die ontstaat of verergert door roekeloosheid of een ernstige mate van schuld (= merkelijke schuld) is niet verzekerd. Ook is schade door illegale activiteiten en alles wat daarmee te maken heeft, niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade bij neerslag doordat ramen of deuren openstaan is niet verzekerd. Schade door vocht dat door de muren komt en schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Eigen risico

Bij schade door storm heeft u een eigen risico van  200. Dit eigen risico geldt niet bij alleen schade aan glas in ramen of deuren.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Verbouwen en leegstand

Als de woning wordt verbouwd, of u woont tijdelijk niet in de woning (de woning staat leeg) is schade door diefstal en vandalisme alleen verzekerd als er braakschade te zien is aan de buitenkant van de woning.

Tuin

Voor planten, bomen en struiken in de tuin betalen we maximaal  25.000. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal  1.000 voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan via uw adviseur of aan Schadeservice Avéro Achmea via telefoonnummer 071 568 98 88, of stuur een e-mail naar agroschade@achmea.nl. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso. U kunt ook via een nota per kwartaal of per jaar betalen. In een aantal situaties is het mogelijk dat u de premie via uw adviseur betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via uw adviseur.