Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis, de bijgebouwen en uw tuin zijn verzekerd bij schade. Ook een garage op een ander adres.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de schade. In sommige gevallen geldt een maximumvergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: glas

U kunt er voor kiezen om schade aan glas mee te verzekeren. Het lekslaan van dubbelglas is dan ook verzekerd. De ruit mag dan niet ouder zijn dan 10 jaar.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Voor planten, bomen en struiken betalen wij maximaal € 25.000,-. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal € 1.000,- voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Is uw woning meer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door vorst en vandalisme niet verzekerd. En is de woning meer dan 2 jaar onbewoond dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Bij verbouwing betalen we niet voor schade door bemaling, graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden. Ook niet voor schade door neerslag wanneer het pand niet dicht is en daardoor waterschade ontstaat. We betalen ook niet bij schade door het niet nakomen van wettelijke regels en richtlijnen.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Keuze: Topdekking

Wilt u dat alle plotselinge gebeurtenissen zijn verzekerd dan kunt u kiezen voor de Topdekking. Ook schade die veroorzaakt wordt door een eigen gebrek in de woning is dan verzekerd. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd. Schade door vocht dat door de muren komt en schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen verzekerd als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Bij schade door storm hebt u een standaard eigen risico van € 150,- of optioneel € 300,00.

Eigen risico Topdekking

Bij schades door andere plotselinge gebeurtenissen en schade veroorzaakt door een eigen gebrek van de inboedel  geldt een standaard eigen risico van € 150,- of optioneel € 300,00.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u doorgeven aan uw adviseur.