Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning (incl. de tuin) en de inhoud ervan (inboedel, kunst en sieraden). Voor de inhoud geldt een wereldwijde dekking. Tevens kunt u Reisverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren aan uw verzekeringspakket toevoegen. tailorMade is speciaal ontwikkeld voor vermogende particulieren.

Extra informatie

Bij tailorMade gaat het om alle soorten gevaren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

tailorMade is een totaalpakket, exclusief ontworpen voor vermogende particulieren, en biedt dekking voor schade aan uw woning, inboedel, kunst en sieraden. Daarnaast kunnen de Reisverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aan uw pakket worden toegevoegd.

Verzekerd bedrag

tailorMade pakketten zijn op maat samengesteld en kennen geen maximum verzekerde bedragen. Wel kunnen hier voorwaarden aan worden gesteld. Uw adviseur zal u hier uitvoerig over informeren.

Keuze: Opstal

Zowel uw hoofdwoning, als uw vakantiewoning(en), kunnen worden verzekerd, in Nederland of in het buitenland. Verzekeringsvoorwaarden voor uw huis in het buitenland kunnen afwijken. Het verzekeren van uw woning is optioneel. Ook kunt u, afhankelijk van uw situatie, uitsluitend opstalverbeteringen/ eigenarenbelang of huurdersbelang verzekeren.

Extra informatie

Onder de dekking vallen met name de schade aan uw tuin, schades in verband met nieuwe inrichtingen en verfraaiingen, lekkages, afvalstorting en andere, zoals bijvoorbeeld herstellingskosten na een medische noodingreep. Daarnaast geniet u dekking voor verschillende soorten extra kosten na een gedekte schade. Meer hierover leest u in onze tailorMade Voorwaarden.

Keuze: Inboedel

Uw inboedel geniet een wereldwijde dekking. In het geval kunst niet op uw polis is meeverzekerd, heeft u dekking voor kunst tot maximaal € 25.000 onder uw algemene inboedel, zonder bijkomende kosten. Dit geldt ook voor sieraden, tot een bedrag van € 7.500.

 

Extra informatie

Onder uw inboedelverzekering zijn onder andere de volgende rubrieken meeverzekerd: muntstukken, postzegels; betaalmiddelen; eigendomsbewijzen; sommige typen boten en voertuigen; inboedel van de studentenwonignen van uw kinderen; uw professionele apparatuur; uw huisdieren. Daarnaast is er een tal van aanvullende dekkingen.Meer informatie en limieten vindt u in de tailorMade Voorwaarden.

Keuze: Kunst & Collecties

Uw kunstverzameling geniet een wereldwijde dekking, onder andere tijdens transport, in geval van restauratiekosten, onverhaalbare kosten in verband met het overlijden of blijvende invaliditeit van de kunstenaar  en in andere gevallen. Voor nadere informatie, limieten en voorwaarden verwijzen wij u naar de tailorMade Voorwaarden.

Extra informatie

Het pakket biedt aanvullende dekking voor nieuwe aankopen, ongespecificeerde paren en stellen en in geval van afwezigheid van of ongeldig eigendomsbewijs. Daarnaast is er dekking voor extra kosten na een gedekte schade: opruimingskosten, evacuatie en het terughalen van objecten, reiskosten, bereddingskosten.

Keuze: Sieraden, juwelen en horloges

Ook uw sieraden zijn verzekerd in uw woning en overal ter wereld. Graag verwijzen wij u naar de tailorMade Voorwaarden voor nadere informatie, toepasselijke voorwaarden en limieten. Er is aanvullende dekking voor nieuwe aankopen en ongespecificeerde paren en stellen.

Keuze: Doorlopende Reisverzekering incl. wintersport

Via onze externe partnermaatschappij bieden wij, als aanvulling op het totaalpakket, een Reisverzekering met een werelddekking aan, voor zowel Gezin als Alleenstaand. Daarbij geldt een annuleringsgarantie met een limiet naar keuze.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Via onze externe partnermaatschappij bieden wij, als aanvulling op het totaalpakket, een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren aan, voor zowel Gezin als Alleenstaand. U kunt kiezen voor een limiet van € 1.250.000, € 2.500.000 of € 5.000.000. Indien gewenst, kan het jagersrisico worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Op het gehele pakket is uitgesloten de schade door: achterstallig onderhoud en nalatigheid; eigen gebrek van zaken; constructie- en fabricagefouten; inbeslagname en boetes, in bewaring stelling of vernietiging op bevel van de regering en autoriteiten; indirecte schade; insecten, ongedierte, mijten, knaapdieren, spinachtigen of baceterieen; 

Extra informatie

(vervolg): door milieufactoren en slijtage; molest; nucleaire risico’s; opzettelijke of criminele handelingen; overstroming; schade die door de overheid wordt vergoed; door verontreiniging en besmetting; door waterlekkage (afkomstig van een vaste water- of verwarmingsinstallatie; een vast waterreservoir; of enig waterapparaat of waterleiding), indien uw woning onbewoond is.

Uitsluitingen van toepassing op specifieke rubrieken

Voor verschillende onderdelen van uw pakket gelden de volgende uitsluitingen: huisdieren (rubriek Inboedel): alleen overlijden of verlies door brand, insorting en diefstal is gedekt; schade door ontregeling/breuk van elektrische/elektronische/mechanische apparatuur (gerelateerde gevolgschade is gedekt) (Opstal, Inboedel en Collecties);                     

Extra informatie

(Vervolg): sommige soorten motorvoertuigen, bij gebruik (Inboedel); bep. soorten schade muziekinstrumenten (Inboedel en Collecties); door restauratie en herstelling, behalve herstel na gedekte schade (Collecties en Sieraden); diefstal uit voertuig door uw nalatigheid (Collecties en Sieraden); sommige schade aan wijnen en sterke dranken (Inboedel en Collecties); aan zwembaden door vorst (Opstal). 

Let op: in de tailorMade Voorwaarden vindt u gedetailleerde informatie over waar een bepaalde uitsluiting specifiek betrekking op heeft, en welke uitzonderingen er gelden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens aan- en verbouw van uw woning is de dekking beperkt tot brand, bliksem, ontploffing en luchtvaartuigen ('FLEXA'). 

Eigen risico

Voor Opstal en Inboedel geldt een Eigen risico van € 450, € 1.000 of € 2.500. Voor de Reisverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren geldt een Eigen risico van € 50. Geen Eigen risico bij Kunst/Collecties en Sieraden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt uw hoofdverblijf en uw vakantiewoning(en) in Nederland of in een ander land, ter beoordeling door de verzekeraar. Voor uw inboedel, kunst/collecties en sieraden geldt een wereldwijde dekking, binnen het kader van de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, vragen wij u om (middels een formulier) zo gedetailleerd mogelijk uw (woon-)situatie te beschrijven en veranderingen hierin zo snel mogelijk door te geven. Bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens houden wij ons uiteraard altijd aan de geldende wetgeving. Meer hierover kunt u lezen in onze Privacy Statement.

Extra informatie

Wij verwachten van u dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken. Bij het zo snel mogelijk doorgeven van relevante ontwikkelingen kunt u met name denken aan de volgende zaken: het niet meer naar behoren functioneren van het beveiligingssysteem in uw huis; het melden van schade; adreswijzigingen etc.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betaalt. Als u ervoor kiest om anders dan jaarlijks te betalen (gespreid), dan is er een toeslag aan verbonden. Betaling geschiedt via uw adviseur. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ingangs- en einddatum van uw verzekering zijn aangegeven op uw polisblad. Uw polis heeft een looptijd van een jaar, waarna het verlengd wordt, behoudens een opzegging van uw of onze kant. In de polisvoorwaarden vindt u de situaties en termijnen waarbinnen uzelf of wij de verzekering kunnen opzeggen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering kunt u opzeggen door middel van een brief die u naar ons stuurt of via elektronische weg. Wanneer de ontbinding plaats vindt tussen twee jaarlijkse vervaldata restitueren wij het gedeelte van de reeds betaalde premie dat overeenkomt met de termijn waarbinnen u niet meer bent verzekerd.