Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De spullen in je huis, zoals meubels. Maar ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn verzekerd. Voor sieraden en (audio-)apparatuur geldt wel een maximaal verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Bij deze verzekering heb je de keuze om zelf een verzekerd bedrag op te geven of om garantie tegen onderverzekering te krijgen. Dit kan je doen door jouw spullen te laten taxeren of door onze inboedelwaardemeter in te vullen.

Extra informatie

Bij garantie tegen onderverzekering vergoeden wij de werkelijke schade. Dat doen wij ook als er een lager verzekerd bedrag op jouw polis staat.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van jouw eigen expert vergoeden wij voor zover dit redelijk is. Neem hiervoor vooraf contact met ons op.

Sieraden

Jouw sieraden zijn verzekerd tot € 5.000,00. Dit bedrag kan je naar wens verhogen. Je betaalt hier dan ook extra premie voor.

(Audio-) apparatuur

Voor audio-, visuele- en computerapparatuur geldt een maximumvergoeding van € 15.000,00. Dit bedrag kan je naar wens verhogen. Je betaalt hier dan extra premie voor.

Spullen buiten huis

Jouw spullen zijn wereldwijd verzekerd. Diefstal is alleen verzekerd als de diefstal voorafgegaan is door braak, als er sprake is van gewelddadige beroving of afpersing, als het gaat om diefstal van tuinmeubelen en wasgoed of om diefstal uit een auto terwijl je in de auto aanwezig bent.

Extra informatie

Je leest in onze polisvoorwaarden wat wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en (om)stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat door opzet, een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

Je leest in onze polisvoorwaarden wat wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van je spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij jouw spullen afschrijven. 

Extra informatie

Als je spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, dan krijg je de dagwaarde vergoed.

Eigen risico

Hoe hoog jouw eigen risico is, ligt aan het aantal ingediende schademeldingen in een kalenderjaar. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,00. Bij elke volgende vergoeding is het eigen risico € 250,00. Voor bepaalde spullen kunnen andere of geen eigen risico's gelden.

Extra informatie

Kijk voor een overzicht van de eigen risico's in de polisvoorwaarden. Je kunt het eigen risico afkopen. .

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt  wereldwijd schade aan je inboedel/je spullen in je huis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via verzekeringen@bijdevaate.nl, postbus 26 4300 AA Zierikzee of via de website www.bijdevaate.nl