Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je als ondernemer van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De definitie van inkomen van deze verzekering vind je bij de begripsomschrijvingen in de polisvoorwaarden.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

De verzekering vergoedt schade die je hebt als je inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat. Je kunt ook kiezen voor een verzekering die een afgesproken bedrag uitkeert als je arbeidsongeschikt wordt. Dit bedrag krijg je altijd, ook als je inkomen niet daalt.
icon_voor-wie

Voor wie?

Zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op je (verwachte) inkomen.

Extra informatie

Om de hoogte van je uitkering te bepalen, vermenigvuldigt de verzekeraar je arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor alle oorzaken.

Extra informatie

Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan waardoor de verzekerde is beperkt in zijn functioneren.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.

Extra informatie

Beroepsarbeidsongeschiktheid: als verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van de beroepswerkzaamheden die zijn vermeld op de polis. Met passende arbeid bedoelen we werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden van een verzekerde verwacht kunnen worden.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Extra informatie

Als je een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij arbeidsongeschiktheid door opzet of eigen schuld of als je de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd door bovenmatig gebruik van alcohol of door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift.
icon_let-op

Let op

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Extra informatie

Inkomensverzekeraars zijn verplicht om inhoudingen af te dragen aan de belastingdienst. Je ontvangt daarom een netto uitkering.
icon_speciaal

Extra: wij bieden hulp bij het voorkomen en verminderen van arbeidsongeschiktheid.

Wij helpen bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bieden ondersteuning bij het verminderen van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Ook kijken wij samen met je zorgverzekeraar naar wachtlijstbemiddeling bij ziekenhuisopname.
icon_medisch

Gezondheid

Bij aanvraag van de verzekering stellen wij je vragen over je gezondheid of is er een keuring noodzakelijk. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie of op de voorwaarden van de verzekering. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.
icon_wachttijd

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 14 dagen tot maximaal 52 weken.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. In die periode ontvang je geen uitkering. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
icon_looptijd

Looptijd

De verzekeraar spreekt met de verzekerde af tot hoe lang de verzekering loopt.

Extra informatie

De maximale leeftijd is meestal 67. Voor beroepen met zware lichamelijke arbeid is de maximale leeftijd lager.
icon_stijging

Indexering

De premie en de uitkering kun je jaarlijks laten stijgen.

Extra informatie

Jaarlijks kun je het verzekerde bedrag laten stijgen met 2% of 3%. Dit geldt ook voor de uitkering. Kies je niet voor een stijging, dan betaal je minder premie, maar dan stijgt het verzekerde bedrag of de uitkering niet meer.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks, met een opzegtermijn van een maand, opzeggen.