Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die wordt veroorzaakt door of met je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je ook schade aan je eigen auto verzekeren. Ook kun je kiezen voor overige aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: volledig Casco

Als je de auto Volledig Casco verzekert, vergoeden wij schade aan je auto door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, storm, diefstal en vandalisme. En schade aan je auto door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een botsing.

Extra informatie

Als je auto is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je auto of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.  

Hulpverlening

Je hebt recht op hulpverlening als de auto door een ongeval niet meer kan rijden of is gestolen. Of als de bestuurder en de passagiers de auto niet kunnen besturen door een ongeval of ziekte. In het buitenland heb je ook recht op hulpverlening als de auto door een mechanisch gebrek (pech) niet meer kan rijden. Vraag wel eerst toestemming aan de alarmcentrale.

Extra informatie

Je hebt recht op bewaken, slepen en stallen van de auto. Ook heb je recht op vervoer van de auto en gelijktijdig vervoer van bestuurder en passagiers naar één adres binnen Nederland. In het buitenland heb je ook nog recht op bergen en slepen van de auto naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf waar schade kan worden beoordeeld en hersteld. Voor vervoer vanuit het buitenland gelden voorwaarden.

Auto-elektronica en/of accessoires

Als de auto Volledig Casco is verzekerd, zijn ook de accessoires verzekerd die in, op of aan de auto zijn geïnstalleerd. Het percentage wordt vermeld in de verzekeringsovereenkomst.

Extra informatie

Voor afzonderlijk en niet door de fabriek ingebouwde auto-elektronica (beeld-, geluids-, telecommunicatie- en navigatieapparatuur en onboard camera’s) geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000,-. Het maximaal verzekerd bedrag is voor al deze apparatuur samen. 

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je auto.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je auto.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van schade aan je auto die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Beperkt Casco

Als je de auto casco wil verzekeren, bieden wij enkel een Volledig Cascodekking aan.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Schade tijdens inzet bij uitgesloten doelgroepen

Niet  verzekerd is schade ontstaan tijdens het gebruik van je auto bij inzet aan uitgesloten doelgroepen, zoals verhuur, leasing, rijscholen, uitzendorganisaties. Tenzij in de verzekeringsovereenkomst staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade tijdens betaald vervoer

Schade die is ontstaan tijdens betaald vervoer van personen of spullen is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd als het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een kleine onkosten vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Extra informatie

De eigen risico's die van toepassing zijn, vermelden wij in de verzekeringsovereenkomst.

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je auto kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je auto.  

Extra informatie

Als je auto niet voldoet aan onze beveiligingseisen, kunnen wij besluiten om de schade niet uit te keren. Bijvoorbeeld als je auto is gestolen.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade aan je auto repareert.

Vergoeding bij totaal verlies, diefstal of vermissing

Bij totaal verlies, diefstal of vermissing vergoeden wij normaliter op basis van de waarde van je auto. Wij vergoeden dan op basis van dagwaarde. Tenzij er andere afspraken in de verzekeringsovereenkomst staan vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Beloning bij geen schade

Bij een wagenparkovereenkomst hanteren wij geen bonus/malussysteem per voertuig. De premie kan wel positief of negatief worden gewijzigd, afhankelijk van het schadeverloop van het wagenpark.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in de verzekeringsovereenkomst staat vermeld. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.