Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door je bedrijf, je medewerkers, je producten of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), firmanten, vennoten, bestuurders en comissarissen. Ook je meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Voor zover van toepassing, ben je verzekerd voor schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.     

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid als werkgever tegenover je werknemers voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ook schade aan de spullen van je werknemers is verzekerd.

Juridische hulp

Als de schade is verzekerd, vergoeden wij ook de kosten voor rechtsbijstand en gevoerde procedures. Wel dienen wij vooraf toestemming of opdracht hiervoor te geven.

 

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de ingangsdatum? Je bent dan verzekerd voor handelen of nalaten dat uiterlijk drie jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering plaatsvond. Er is geen dekking voor schade die je al kent op het moment dat je deze verzekering bij ons afsluit.

Keuze: Verhuurdersaansprakelijkheid onroerende zaken

Je kunt aansprakelijkheid meeverzekeren in de hoedanigheid van verhuurder van onroerende zaken (verhuurder van een gebouw). Als je dit wil meeverzekeren, vermelden wij deze hoedanigheid en de adresgegevens op het polisblad 

Extra informatie

Uitgesloten is schade als gevolg van onder andere achterstallig onderhoud en tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 

Instructeursrisico

Schade van de les nemende bestuurder, omdat de instructeur of examinator tijdens les- of examenrijden een verkeerde instructie geeft, is meeverzekerd.

Extra informatie

Met les- en examenrijden bedoelen we ook een opfriscursus of een rijvaardigheidstraining zonder wedstrijd- of snelheidselement.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf is niet verzekerd. Ook ben je niet verzekerd voor schade door onder andere fraude, deelname aan een misdrijf, aardbeving, molest en atoomkernreactie. Een volledige opsomming kun je vinden in de polisvoorwaarden.  

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht, is niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door jou of je medewerker is veroorzaakt, is niet verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig is niet verzekerd.

Extra informatie

In sommige situaties ben je wel verzekerd. Bijvoorbeeld als je schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig. Of schade veroorzaakt met of door een fiets met trapondersteuning. Behalve als voor deze fiets een verplichte verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) afgesloten moet worden. In de polisvoorwaarden vind je meer informatie.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor milieuschade van derden die plotseling en onverwacht ontstaat is verzekerd. De milieuschade mag niet het rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als je zelf de verzekering beëindigt, zijn aanspraken na de beëindigingsdatum van de verzekering niet verzekerd. Ook niet als de aanspraken voortvloeien uit handelen of nalaten tijdens de looptijd van deze verzekering.

Extra informatie

Als wij de verzekering beëindigen, kun je nog een jaar een aanspraak bij ons melden. Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van je verzekerde activiteiten, kun je nog drie jaar een aanspraak bij ons melden. Wel moet de aanspraak voortvloeien uit handelen of nalaten tijdens de looptijd van de verzekering.

Opzicht

Schade aan spullen van anderen waarover je de zorg hebt, is niet verzekerd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij spullen die je huurt, bewerkt, vervoert, bewaart, gebruikt of repareert.

Goed werkgeverschap

Volgens de wet dien je je als 'goed' werkgever te gedragen. Om aan deze plicht te voldoen moet je een adequate voorziening of verzekering hebben die de schade van je werknemer kan vergoeden. Het gaat om schade opgelopen tijdens werkzaamheden voor jouw bedrijf. Heb je dit niet geregeld, dan ben je zelf schadevergoeding-plichtig.

Extra informatie

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor 'goed' werkgeverschap. Met de apart af te sluiten Goed Werkgeverschap Verzekering bieden wij een adequate verzekering waarmee je aan de wettelijke verplichting voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 300,-.

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico dan € 300,- per gebeurtenis. Je krijgt dan korting op de premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en voor aansprakelijkheid tijdens zakenreizen in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.