Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw is onder andere verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. Kijk voor een volledig overzicht van de dekkingen in je polisvoorwaarden.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, de sloopwaarde of passen wij een afschrijving toe op de herbouwwaarde. Kijk voor een volledig overzicht van deze bijzonderheden in je polisvoorwaarden. Bij schade door meteorieten vergoeden wij maximaal € 100.000,-.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw en staat vermeld op je polisblad.

Extra informatie

Je kunt je gebouw door een deskundige laten taxeren. Je bent dan verzekerd voor de taxatiewaarde als dit op het polisblad staat. Het taxatierapport is dan onderdeel van de verzekering. Je hoeft bij taxatie na een schade niet de waarde van je gebouw aan te tonen.

Extra kosten na schade

Als de schade is verzekerd, zijn ook verzekerd extra kosten die je moet maken, omdat de overheid je dwingende voorschriften oplegt. Dit is verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, maar nooit meer dan € 50.000,- per gebeurtenis. Er is geen dekking voor extra kosten die verband houden met voorschriften voor asbest.

Extra informatie

Als de schade is verzekerd, zijn ook bovengrondse opruimingskosten gedekt. Tot max. 10% van het verzekerde bedrag, tenzij hiervoor een extra bedrag op je polisblad staat. Dan geldt dat bedrag als het verzekerde bedrag. Ook de bereddingskosten om een gedekte schade te beperken zijn verzekerd tot max. 50% van het verzekerd bedrag. Een volledig overzicht van de extra kostendekkingen staan in je polisvoorwaarden.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen, maar die naar hun aard en inrichting bedoeld zijn om daar duurzaam te blijven, is verzekerd. Bijvoorbeeld zonweringen en lichtreclames.

Extra informatie

Niet verzekerd zijn antennes, vlaggenmasten, licht- en zendmasten.

Huur

Huur die je niet ontvangt, omdat het verhuurde gebouw geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is, is verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Wij vergoeden de huur over de periode die normaal gesproken nodig is om het gebouw te herbouwen of repareren. Maar maximaal 52 opeenvolgende weken. Of maximaal 13 weken als je binnen die 13 weken niet bent begonnen met herbouwen of repareren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

Bij storm geldt de dekking alleen als de schade is ontstaan doordat (onder)delen van het gebouw neerstorten.

Keuze: Glas

Met de Brandverzekering Bedrijfsgebouw Glas (aparte aanvullende verzekering) is al het glas of kunststof glas, wat dient tot lichtdoorlating, dat geplaatst is in ramen, deuren en dakramen of lichtkoepels van de gevels en lichtstraten in het dak van je bedrijfsgebouw verzekerd. Bij schade worden materiaalkosten en de kosten van het glas vergoed.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de dekking in de polisvoorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouw Glas. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en slecht onderhoud is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Gebrekkige zonnepanelen

Niet verzekerd zijn gebrekkige, beschadigde of niet werkende zonnepanelen of zonnecollectoren als de schade is ontstaan door onder andere dieren, vandalisme, extreme weersomstandigheden, agressieve dampen, vloeistoffen, slijtage en oneigenlijk gebruik. Het volledige overzicht vind je in de polisvoorwaarden.  

Verontreiniging

Niet verzekerd zijn de kosten om de verontreiniging van grond of water weg te nemen of te isoleren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check hiervoor je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico staat vermeld op je polisblad.

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden in welke situaties er een afwijkend eigen risico van toepassing kan zijn.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Het aantal verzekerde gebeurtenissen is beperkt tot brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze beperking geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Asbesthoudende delen

Schade aan asbesthoudende delen wordt vergoed onder aftrek van een afschrijving op die delen. De afschrijving op asbestdelen is lineair over de periode van 30 jaren vanaf het aanbrengen van het materiaal in of aan het gebouw. Uiterlijk op 1 januari 2024 zal er sprake zijn van een volledige afschrijving.

Onderverzekering

Als je gebouw niet is getaxeerd, heb je risico op onderverzekering. Als bij schade blijkt dat de verzekerde herbouwwaarde lager is dan de werkelijke herbouwwaarde, dan krijg je de schade naar verhouding vergoed.   

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.