Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van je bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, deurwaarderskosten, etc. Ook wordt incassobijstand verleend.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers of overheid.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van je bedrijf.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan wordt het incassotraject van je overgenomen.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde geschillen in je polisvoorwaarden.

Extra informatie

Ben je het niet eens met het oordeel van SRM over de kans van slagen van de juridische hulp? Met de geschillenregeling zal het verschil van inzicht aan een externe advocaat worden voorgelegd. Dit oordeel is bindend voor ons. SRM zal de opdracht geven.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp die verband houdt met belastingrecht. Deze uitsluiting geldt ook voor geschillen met de overheid over bijvoorbeeld subsidies, heffingen, leges, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen.

Faillissement

Uitgesloten is juridische hulp die verband houdt met je eigen financieel onvermogen, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of surseance van betaling.

Industrieel en intellectueel eigendom

Uitgesloten is juridische hulp die verband houdt met industrieel of intellectueel eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of handelsnaamrecht en internet- of domeinnamen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze wachttijd is 3 maanden. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een geschil of aanspraak ontstaan in de eerste 3 maanden wel is verzekerd. Deze uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Gebeurtenissen die je had kunnen voorzien toen je de verzekering afsloot zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd. Behalve als de ingangsdatum van onze verzekering direct aansluit op een eerdere verzekering en deze eerdere verzekering ook dekking zou hebben geboden op het geschil.

Maximum kosten en drempel

De interne kosten van medewerkers van de uitvoerder worden onbeperkt vergoed. Externe kosten worden tot maximaal € 25.000,- vergoed. Kosten van externe deskundigen voor incassobijstand worden tot € 7.500,- vergoed. 

Extra informatie

Om juridische hulp te krijgen, moet het belang van de zaak minimaal € 230,- exclusief btw zijn. Voor incasso moet het belang minimaal € 450,- zijn.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt of er is een administratieve procedure nodig, mag je zelf een advocaat of andere bevoegde rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De uitvoerder geeft, namens jou, de opdracht aan de advocaat of andere bevoegde rechtshulpverlener. De vergoeding voor het honorarium bedraagt maximaal € 10.000,- (als onderdeel van de totale verzekerde som van € 25.000,-).

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten waarvoor de Nederlandse rechter bevoegd is en het recht van de Benelux of Duitsland van toepassing is. Voor juridische ondersteuning bij strafzaken en voor het verhalen van aan jou toegebrachte WA schade in het verkeer geldt een Europadekking (incl. landen buiten Europa grenzend aan de Middellandse Zee).

Extra informatie

Je hebt geen dekking voor geschillen die voortkomen uit de bedrijfsuitoefening door een vestiging van je bedrijf buiten Nederland. Ook heb je geen dekking voor geschillen die leiden tot procedures voor elk internationaal of supranationaal rechtscollege.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.