Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van je bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers of overheid.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van je bedrijf.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde geschillen in je polisvoorwaarden.

Extra informatie

Ben je het niet eens met het oordeel van SRM over de kans van slagen van de juridische hulp? Met de geschillenregeling zal het verschil van inzicht aan een externe advocaat worden voorgelegd. Dit oordeel is bindend voor ons. SRM zal de opdracht geven.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Incasso

Uitgesloten is incassobijstand. Wij nemen het incassotraject niet van je over als een klant of opdrachtgever weigert te betalen.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp die verband houdt met belastingrecht. Deze uitsluiting geldt ook voor geschillen met de overheid over bijvoorbeeld subsidies, heffingen, leges, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen.

Juridische adviezen

Deze verzekering biedt geen dekking voor juridische adviezen.

Extra informatie

Als lid van de Metaalunie kun je voor juridische adviezen over uiteenlopende kennisgebieden contact opnemen met de Ledenadviseurs van de Metaalunie. Deze ledenadviseurs behartigen ook jouw belangen (veelal) tot het moment van een gerechtelijke procedure.

Faillissement

Uitgesloten is juridische hulp die verband houdt met je eigen financieel onvermogen, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of surseance van betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij het afsluiten van de verzekering is er geen wachttijd van toepassing. Wel moet het conflict ontstaan uit een gebeurtenis die na de ingangsdatum van de verzekering plaatsvindt. Het conflict moet je vervolgens melden binnen de looptijd van de verzekering. 

Maximum kosten en drempel

De interne kosten van medewerkers van de uitvoerder worden onbeperkt vergoed. Externe kosten worden tot maximaal € 25.000,- vergoed.

Extra informatie

Om juridische hulp te krijgen, moet het belang van de zaak minimaal € 1.000,- exclusief btw zijn.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een advocaat of andere bevoegde rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De uitvoerder geeft, namens jou, de opdracht aan de advocaat of andere bevoegde rechtshulpverlener. De vergoeding voor het honorarium bedraagt maximaal € 10.000,- (als onderdeel van de totale verzekerde som van € 25.000,-).

Waar ben ik gedekt?

Voor juridische ondersteuning bij conflicten ben je verzekerd in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Voor juridische ondersteuning bijs strafzaken en voor het verhalen van aan jou toegebrachte WA schade in het verkeer geldt een Europadekking (incl. landen buiten Europa grenzend aan de Middellandse Zee).

Extra informatie

Je hebt geen dekking voor geschillen die voortkomen uit de bedrijfsuitoefening door een vestiging van je bedrijf buiten Nederland. Ook heb je geen dekking voor geschillen die leiden tot procedures voor elk internationaal of supranationaal rechtscollege.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.